START SIEĆ OSIEDLOWA SIECI DLA FIRM HOSTING PROJEKTY WWW O FIRMIE KONTAKT

  SIEĆ OSIEDLOWA
  Informacje o sieci
  Opis konfiguracji
  Download
  Regulamin sieci
  Hosting dla użytkowników
  Formularz zgłoszenia
   
  SIECI DLA FIRM
  Budowa sieci
  Obsługa sieci
  Połączenia VPN
  Bezpieczeństwo
   
  USŁUGI DLA FIRM
  Ochrona danych
  Kopie bezpieczeństwa
  Obsługa informatyczna
  Komputery i sprzęt IT
   
  PROJEKTOWANIE WWW
  Projektowanie stron www
  Hosting
  Wyślij zapytanie
   
  KAWIARENKA
  Chat-room
  Forum
  Zjazdy NETCAFE
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2003-2007 netcafe.pl All Rights Reserved

 
NETCAFE POLAND / REGULAMIN SIECI OSIEDLOWEJ NETCAFE


Regulamin Sieci Osiedlowej - NETCAFE

1. Określenie sieci

1.1 Osiedlowa Sieć Komputerowa NETCAFE POLAND jest siecią zbudowaną przez firmę NETCAFE POLAND z siedzibą w Solcu Kujawskim.

1.2 Celem istnienia sieci jest: umożliwienie podłączenia domowych komputerów do Internetu oraz możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami za pomocą mechanizmów sieci lokalnej.

2. Własność sieci
 
2.1 Sieć została zbudowana dzięki funduszom firmy NETCAFE POLAND.

2.2. Wszystkie elementy sieci znajdujące się poza lokalem Abonenta są wyłączną własnością Operatora. W razie likwidacji sieci o jego przeznaczeniu decyduje Piotr Zegarski.

3. Zarządzanie siecią

Operator zarządza siecią, a w szczególności:

 • może w każdej chwili zrezygnować z umów z Dostawcą Usług Internetowych i zlikwidować łącze inetrnetowe oraz zdemontować elementy sieci pozostające jego własnością za uprzednim 14 dniowym zawiadomieniem Abonenta;

 • może trwale lub czasowo odłączyć osoby nie przestrzegające Regulaminu.

Administratorzy zobowiązują się do:

 • nadzorowania sprawnego funkcjonowania serwera i łącza internetowego;

 • w razie awarii naszych łącz internetowych niezwłocznego zgłoszenia Dostawcy Usług Internetowych wszelkich awarii i problemów, oraz dochodzenia jak najszybszego ich usunięcia;

 • informowania (z wyprzedzeniem - o ile to możliwe) użytkowników sieci o ewentualnych pracach w sieci i przerwach w transmisji;

 • usuwania awarii systemowych i sprzętowych serwera w możliwie jak najkrótszym czasie;

 • pomocy nowo podłączonemu Użytkownikowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, ale bez gwarancji powodzenia, gdyż jakość posiadanego sprzętu może nie umożliwiać poprawnej pracy w sieci;

 • pomoc przy konfiguracji sprzętu nowo podłączonego użytkownika jest jednorazowa.

4. Obowiązki opiekunów urządzeń transmisyjnych

4.1 Opiekunem urządzeń transmisyjnych jest użytkownik sieci, który przyjął na siebie obowiązek opieki nad sprzętem transmisyjnym.

4.2 Osoby u których w mieszkaniach zainstalowane są urządzenia transmisyjne ponoszą odpowiedzialność za ich nieprzerwaną pracę i bezpieczeństwo, przy czym bezpieczeństwo urządzenia ma pierwszeństwo.

4.3 Osoby opiekujące się urządzeniami transmisyjnymi przyjmują na siebie obowiązek:

 • zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzenia;

 • natychmiastowego zgłaszania awarii Administratorom;

 • dbania o bezpieczeństwo urządzeń w czasie burzy poprzez bezwzględne odłączenie zasilania i wypięcie kabli sygnałowych,

 • umożliwienia Administratorom lub osobom przez nich upoważnionym dostępu do urządzeń transmisyjnych na każde żądanie Administratorów;

5. Podłączenie do sieci

5.1 Do sieci może zostać przyłączona dowolna osoba z obszaru objętego strukturą sieci, o ile umożliwiają to warunki techniczne.

5.2 Chęć przyłączenia do sieci należy zgłosić Administratorowi.

5.3 Koszt podłączenia do sieci w budynku objętym infrastrukturą sieci obejmuje: Podciągnięcie kabla sieciowego do lokalu mieszkalnego użytkownika sieci, instalację gniazdka internetowego. W szczególnych przypadkach koszt podłączenia może ulec zmianie, o czym Administrator zawiadamia osobę zainteresowaną przed dokonaniem podłączenia.

5.4 O terminie podłączenia decydują Administratorzy.

5.5 Koszt karty sieciowej pokrywa podłączany Użytkownik.

6. Opłaty za korzystanie z sieci

6.1 Korzystanie z sieci objęte jest miesięcznymi opłatami.

6.2 Wysokość wszelkich opłat ustalona jest w cenniku stanowiącym załącznik do umowy abonenckiej.

6.3 Opłatę należy wnosić samodzielnie i bez wezwania, w terminie do 2 dnia każdego miesiąca z góry.

6.4 Nie wniesienie opłaty we wskazanym terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych.

7. Prawa i obowiązki Użytkowników

7.1 Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, z którą podpisano umowę abonencką.

7.2 Użytkownicy mają prawo korzystać z następujących zasobów sieciowych:

 • dostępu do wszystkich światowych usług internetowych;

 • dostępu do strzeżonej strony WWW użytkowników sieci wewnętrznej;

 • chronionego konta poczty elektronicznej w domenie pozostającej własnością Administratorów sieci.

 • własnej strony WWW w ramach serwera z ograniczeniem objętości do 100MB

 • możliwości zmiany własnego hasła dostępu (zależy od aktualnej wersji systemu operacyjnego na serwerze);

 


 • dostępu do wszystkich zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołów IPX, TCP/IP, NetBEUI (dostęp może być z przyczyn technicznych ograniczony do lokalnego bloku);

7.2 Użytkownicy mają obowiązek:

 • dbać o stan i właściwe funkcjonowanie urządzeń transmisyjnych, w szczególności okablowania magistralowego i koncentratorów;

 • właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów w sieci lokalnej;

 • bezwzględnego podłączania swoich komputerów do gniazdek zasilających z uziemieniem (zerowaniem), gdyż brak takowego może spowodować w skrajnym przypadku zniszczenie całej sieci lub porażenie ludzi;

 • dbać o właściwą kondycję swoich kart sieciowych (uszkodzona karta może całkowicie unieruchomić cały segment sieci);

 • dbać o kondycję swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących internet, gdyż głównie od ich stanu zależy czy ma się dostęp do sieci czy nie;

 • czynnie pomagać przy pracach związanych z rozbudową, reorganizacją lub konserwacją sieci.

 • godnie reprezentować sieć na zewnątrz i aktywnie poszukiwać nowych użytkowników, gdyż im będzie ich więcej tym niższe będą opłaty;

 • pilnować bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów;

 • stosować się do poleceń Administratorów sieci;

 • przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione;

 • odłączać się fizycznie od sieci na czas burzy;

 • uaktywniać odpowiednie usługi w swoim komputerze, tak aby być widocznym dla innych w Otoczeniu Sieciowym.

 • regularnie odbierać pocztę elektroniczną ze swego konta w domenie sieci osiedlowej oraz zaglądać na stronę WWW sieci.

7.3 Użytkownikom sieci nie wolno:

 • udostępniać swojego konta osobom trzecim;

 • udostępniać swojego łącza internetowego osobom trzecim, przeciągania łącza poza lokal mieszkalny, współdzielenie łącza bez wiedzy administratora ponosi za sobą konsekwencje finansowe w wysokości 500zł za każdy rozpoczęty miesiąc nielegalnego podłączenia;

 • korzystać z dostępu do sieci w celach komercyjnych, w szczególności zabronione jest rejestrowanie własnych domen komercyjnych oraz zakładanie komercyjnych serwisów internetowych na swoich domowych komputerach;

 • wykorzystywać swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem polskim i międzynarodowym;

 • zachowywać się wobec innych użytkowników internetu w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych;

 • obarczać Administratorów winą za trudności w dostępie do Internetu wynikłe z powodu zapchania łącz, w szczególności międzynarodowych, lub awarią własnego komputera/systemu

 • naprzykrzać się Administratorom z powodów wynikłych z nieznajomości podstaw obsługi komputera, awarii swojego systemu operacyjnego bądź innych przyczyn całkowicie niezależnych od Administratorów;

 • Działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników własnej i innych sieci;

 • Używać programów typu P2P, P2@ w godzinach miedzy 09.00 – 23.00

8. Odłączenie się od sieci.

8.1 Użytkownik może zostać odłączony od sieci trwale na własną prośbę, po uprzednim wypowiedzeniu umowy abonenckiej. W takim przypadku łącze do użytkownika podlega trwałemu przerwaniu.

8.2 Użytkownik może zostać odłączony od sieci czasowo na wniosek, złożony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku odłączenia czasowego konto użytkownika i łącze do niego jest czasowo blokowane.

8.3 Nie przewiduje się możliwości częściowego odłączenia od dostępu do Inetrnetu z zachowanym dostępem do sieci lokalnej.

8.4 Użytkownik może zostać odłączony decyzją Administratorów, jeśli naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu w którymkolwiek z jego punktów.

Osoba taka w zależności od przewinienia może zostać odłączona bez prawa powrotu do sieci lub z prawem powrotu po minimalnym okresie 3 miesięcy.

9. Ponowne przyłączenie do sieci.

9.1 Do sieci może się przyłączyć ponownie użytkownik, który:

 • korzystał z odłączenia czasowego na własną prośbę;

 • został odłączony decyzją Administratorów z prawem powrotu.

9.2 Osoby korzystające z odłączenia czasowego na własną prośbę, za ponowne włączenie wnoszą opłatę aktywacyjną określoną w cenniku.

9.3 Ponowne przyłączenie osoby odłączonej za nieprzestrzeganie Regulaminu obarczone jest opłatą określoną w cenniku.

10. Zmiany w Regulaminie.

Operator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Nowa treść Regulaminu będzie wiązać Abonenta jeżeli nie wypowie on Umowy w ciągu 30 dni od dnia o zmianie treści Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe.

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia pomiędzy Operatorem i użytkownikiem (Abonentem) mogą być dokonywane również na drodze elektronicznej.